Financiering aanvragen =
tussen € 1.000 en (max.) € 10.000

Voor de uitvoering van het Sport- en Beweegakkoord wordt door de Rijksoverheid in totaal € 80.000,- (2020-2023) beschikbaar gesteld. Het Platform Sport & Bewegen heeft de verantwoordelijkheid om te bepalen aan welke activiteiten dit bedrag wordt besteed.

Als jouw uitvoeringsplan een bijdrage gaat leveren aan de realisatie van de ambities uit het akkoord kun je een aanvraag indienen voor financiële steun (= tussen € 1.000 en max. € 10.000).

We willen graag weten wat je plan is, hoe je het wilt gaan realiseren, welke ondersteuning je nodig hebt en waarom. Verwoord je aanvraag kort en bondig .

Met behulp van onderstaande checklist kun je controleren of je de belangrijkste informatie in je plan hebt opgenomen.

WAT >

a) Wat wil je gaan doen? Beschrijf kort je plan of initiatief.

b) Wat is je doel? Ofwel, wat wil je bereiken? Wanneer ben je tevreden?

c) Ga je iets nieuws beginnen of ga je iets uitbreiden/voortzetten wat er al is?
In het 2e geval: Wat zijn de ervaringen daarmee tot nu toe? En waarom is uitbreiding of voortzetting nodig of wenselijk?

TOEGEVOEGDE WAARDE >

d) Hoe draagt jouw plan bij aan de ambities/speerpunten van het akkoord?

e) Voor wie is jouw plan bedoeld? Ofwel, wie ga je ermee ‘in beweging brengen en/of houden’?

f) Is er behoefte aan en/of steun bij die (doel)groep voor jouw plan en zo ja, hoe weet je dat?

g) Wat levert de realisatie van je plan jouw vereniging/organisatie op voor de lange(re) termijn?

ACTIES >

h) Hoe ga je ervoor zorgen dat je plan gerealiseerd wordt?

SAMENWERKINGSPARTNERS en DRAAGVLAK (i.v.t.) >

i) Met wie ga je je plan uitvoeren? Wie zijn je partners bij de uitvoering van dit plan (denk aan lokale en regionale partners, andere gemeenten, bedrijven, etc.) en wat is hun bijdrage (in natura en/of financieel)? *

j) Heb je de instemming of inzet van derden nodig om je plan te realiseren (bijv. scholen, huisartsen, omwonenden, etc.) en zo ja, is er steun bij die groep voor jouw plan? Kun je dat aantonen?

* Let op: Je aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als de betreffende partners de aanvraag medeondertekend hebben.

BORGING VOOR DE TOEKOMST (i.v.t.) >

k) Hoe zorg je voor een positief effect of voortzetting op de lange(re) termijn? Bijvoorbeeld: je wilt een speelveldje aan laten leggen, hoe zorg je dat het na de aanleg goed verzorgd en beheerd wordt?

l) Welke kansen (bijv. een overweldigend succes, uitbreiding, etc.) en risico’s (bijv. groter succes van voorzien, vandalisme, uitstel door coronacrisis, etc.) kleven er aan de realisatie van je plan en wat ga je doen als die gebeuren?

PLANNING >

m) Wanneer ga je starten en wanneer ben je klaar?

Geef bij een doorlooptijd van > dan 2 maanden een bijpassende planning.

Let op: In het geval van financiering moet het project binnen 1 jaar afgerond, gereed of klaar voor gebruik (operationeel) zijn. Gaat het om een een pilot dan moet binnen 1 jaar een go/no go-moment plaatsvinden.

MIDDELEN >

n) Wat is er nodig om het plan uit te voeren? Denk aan budget, middelen of materiaal, kennis, contacten, sponsoring/ cofinanciering (tijd/geld), etc.

o) Draag jij of draagt jouw organisatie in natura (bijv. onbetaalde arbeid) en/of financieel ook bij aan de uitvoering van je plan en zo ja, hoe?

p) Welk bedrag heb je nodig? Voeg een onderbouwde begroting bij.

q) Geef aan of je andere financieringsvormen (bijv. subsidie, sponsoring, donaties, bijdrage samenwerkingspartners, etc.) hebt geprobeerd te verkrijgen en hoeverre dat is gelukt (en waarom wel/niet).

r) Geef aan of een gefaseerde uitvoering en gefaseerde financiering van je plan mogelijk is (bijv. bij een pilot). Zo nee, waarom niet en zo ja, hoe?

s) Geef aan hoe je, nadat je je plan hebt uitgevoerd, gaat toetsen of het gewenste effect is bereikt en dus of je plan geslaagd is?

Let op: Alleen kosten die direct met de realisatie van het project te maken hebben kunnen vergoed worden. Andere kosten, zoals bijv. lunches met vrijwilligers worden niet vergoed.

Mag iedereen financiering aanvragen?

Iedereen kan een plan en aanvraag voor financiering indienen, mits dat bijdraagt aan de realisatie van de ambities in het Leusdens Sport- en Beweegakkoord.
Elk goed plan maakt kans op (financiële) ondersteuning.

De initiatiefnemer / budgetaanvrager moet wel een Leusdense partij zijn.

Er kunnen wel niet-Leusdense partijen bij de realisatie van het plan betrokken worden.