Waar dien je je aanvraag in en hoe gaat het dan verder?

Het indienen van je aanvraag

Plannen en aanvragen voor (financiële) ondersteuning kunnen het hele jaar door worden ingediend.

Stuur ons je aanvraag voor (financiële) ondersteuning per e-mail via [email protected].

Doe dit tenminste 7 dagen vóór de eerstvolgende vergadering van het PSB, zodat wij voldoende tijd hebben om ons goed in te lezen en voor te bereiden op een besluit in de vergadering.

Je vindt de vergaderdata van het PSB in de rechter kolom hiernaast.

Vergaderdata

Platform Sport & Bewegen

De eerstvolgende vergaderdata van het PSB zijn op:

  • 19 september 2022
  • 31 oktober 2022
  • 5 december 2022
  • 30 januari 2023

Dringend advies

Vraag Evelien Wijdeveld, de Makelaar Sport & Bewegen van de gemeente Leusden, om je plan of aanvraag te controleren vóórdat je die indient! Zo verklein je de kans dat in de PSB-vergadering vragen over je aanvraag niet beantwoord kunnen worden, waardoor vertraging ontstaat in de besluitvorming.

 

Evelien is bereikbaar per email via  [email protected] en telefonisch via 033-4961655 op maandag, dinsdag en donderdag.

De behandeling van je aanvraag

Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld. Bij de beoordeling van je aanvraag kijken we ook naar het volgende:

  • Is er sprake van samenwerking / verbinding met andere partijen? Immers, het creëren van duurzame samenwerking is een belangrijk speerpunt uit het akkoord. Wij geven dan ook de voorkeur aan plannen waarin sprake is van dergelijke samenwerking;
  • Is er sprake van een balans in initiatieven op de verschillende thema’s van het akkoord? We kunnen het – relatief beperkte – uitvoeringsbudget maar eenmaal uitgeven en zullen dus proberen ervoor te zorgen dat alle thema’s aan bod komen.
  • Is er (ook) sprake van een commercieel belang? Dat is niet verboden maar dan verwachten we wel een grote inspanning van de aanvrager om cofinanciering / sponsoring / andere subsidie of fondsen etc. te verkrijgen.

Zo snel mogelijk, maar uiterlijk een week na de PSB-vergadering waarin je aanvraag is behandeld, laten we je weten of je aanvraag is goed- of afgekeurd.

 

We vragen één tegenprestatie

Wij vertrouwen erop dat jij met de verleende ondersteuning gaat doen wat is afgesproken, maar vinden het belangrijk en waardevol dat jij zowel Platform als partners informeert over het verloop van je project.

Daarom verwachten we de volgende tegenprestatie van je als je (financiële) ondersteuning ontvangt:

  • Je levert informatie aan (incl. beeldmateriaal) t.b.v. onze nieuwsbrief en social media en geeft desgevraagd mondeling (bijv. op een bijeenkomst) een korte presentatie over het verloop van je project. Daarin vertel je bijvoorbeeld hoe je je budget hebt ingezet, wat jouw project heeft opgeleverd, welke uitdagingen je hebt overwonnen en hoe de samenwerking met anderen ging. En ook: wat zou je de volgende keer anders doen? Zo kunnen we elkaar enthousiasmeren en van elkaar leren!
  • Je informeert het Platform over je resultaten op een manier die in proportie is met de omvang van de verleende ondersteuning. Dat kan dus variëren van bijv. een bewijsexemplaar van een publicatie (bij een micro-budget) tot een (financiële, inhoudelijke) voortgangs- en eindrapportage bij langdurige inzet van de buurtsportcoach of een grote financiële bijdrage.